Skip links

Мога ли да водя дело за потребителски кредит?

Свързах се с адвокат – а сега какво?

Много клиенти, изтеглили потребителски кредити, попадат в така наречената дългова спирала, от която като че ли няма изход. Именно чувството на безизходица и желанието за справедливост подтикват потребителите да потърсят адвокатска помощ, но какво се изисква от самите потребители, за да бъде същата тази адвокатска помощ навременна и пълноценна? Настоящата статия има за цел да отговори на няколко често задавани от потребителите въпроси във връзка с възможността за намаляване на техните задължения, поети по силата на договори за потребителски кредити. 

  1. Имам всички необходими документи – договор за потребителски кредит, погасителен план към него, платежни документи за погасени вноски

Това е хипотезата, когато на потребителя може да бъде оказана най-пълноценна адвокатска помощ. В тези случаи потребителят следва да изпрати в сканиран вид и/или в електронна форма всички документи с които разполага, заедно с информация за своите три имена и телефон за връзка, за да може служител от кантората, който ще поеме неговия случай, да разполага с повече от един канал за комуникация с потребителя. При пълен набор от документи юристите от кантората ще заведат дело срещу съответното дружество за бързи кредити/банкова институция, целта на което ще бъде: 1. ако потребителят е погасил изцяло задължението си за заплащане на главницата (усвоената/получената от дружеството за бързи кредити сума) и има суми, заплатени над нея, да му бъдат възстановени всички неправомерно получени суми от дружеството за бързи кредити; 2. ако потребителят не е погасил изцяло задължението за заплащане на главницата, то задължението му да бъде значително намалено, като в негова тежест остане единствено възстановяване на усвоената от него сума и нито стотинка в повече. 

  1. Имам всички документи – договор за потребителски кредит, погасителен план към него и други, но не разполагам с информация колко точно съм заплатил по съответния кредит

В тази хипотеза потребителят разполага с две алтернативни възможности: 1. ако е заплащал сумите по ИзиПей да поиска копие на всички платежни бележки от ИзиПей за съответния период от сключването на договора за потребителски кредит до осъществяването на връзка с адвокатската кантора; 2. ако потребителят е заплащал една част от сумите по ИзиПей, други – в офис на дружеството за бързи кредити, трети – по банков път, то тогава същият следва да изпрати имейл (а не да провежда телефонни разговори) с дружеството за бързи кредити, като поиска от последното да му предостави информация за това какви суми са заплатени по съответния договор, като индивидуализира договора с неговите номер и дата на сключване. След получаване на информацията за заплатените суми – под формата на копие от всички платежни бележки от ИзиПей, или на справка/удостоверение от дружеството за бързи кредити, процесът по обработка на документи и осигуряване на квалифицирана юридическа помощ протича по начина, описан в т. 1 от настоящата статия. 

  1. Нямам нито един документ

Това е най-неблагоприятната хипотеза, в която един потребител може да попадне. За съжаление, към момента нормативната уредба на потребителския кредит в България е несъвършена, като не е въведено законово задължение за дружествата за бързи кредити да предоставят копия от договорите за потребителски кредит заедно с цялата придружаваща ги документация. Липсата на документи води до нередовности при завеждане на потенциално дело, поради което в този случай политика на адвокатска кантора „Антоний Димитров“ е да не се поемат казуси, свързани с потребителско кредитиране. Въпреки това, ако срещу потребителят, се заведе дело, може да бъде оказана помощ във връзка с това заведено дело, защото по него съответното дружество ще приложи всички документи и ще може да се възразява от наша страна. Единствено потребителят трябва да следи за получаването на книжата от съда и да информира своевременно, за да можем да осъществим нужната защита, предвид наличието на срок, който е едномесечен.

  1. С какво ще ми помогне свързването с адвокатска кантора „Антоний Димитров“?

Съществуват няколко направления, в които екипът на адвокатска кантора „Антоний Димитров“ съдейства на своите клиенти за излизане от дълговата спирала на потребителските кредити. 

На първо място, ако попадате в хипотезите по т. 1 или т. 2 от настоящата статия, полезният ефект за Вас като потребител и страна по договор за потребителски кредит се изразява в намаляване на Вашето задължение до размера на усвоената по договора сума, като дори ако имате суми, заплатени над главницата по договора, дружеството за бързи кредити ще бъде осъдено да Ви възстанови тези надплатени суми. В този втори случай Вие не просто се „спасявате“ от тегобата на бързия кредит, но и дружеството става Ваш длъжник, а Вие – негов кредитор

За завеждане на дело срещу дружествата за бързи кредити, съдът изисква да бъде заплатена така наречената държавна такса, която е в размер от 4 % от материалния интерес на делото (например, 4 % от сумата, която искате да осъдите дружеството за бързи кредити да Ви възстанови). Тъй като огромният клиентопоток, с който се сблъсква нашият екип, ни е показал, че хората, които теглят бързи кредити, обикновено са хора, които имат стриктно разпределен и разграфен бюджет, много от тях са пенсионери, самотни родители, хора с увреждания и други, то съществува възможност съдът да Ви освободи от заплащането на държавна такса. Как става това? 

След осъществяване на контакт с адвокатската кантора ще получите в отговор имейл с прикачен файл, съдържащ въпросник към Вас. Въпросите са насочени към установяване на Вашия доход, семейно и имуществено положение, здравословно състояние и ангажираност под различни форми в търговска дейност. На въпросите следва да отговорите честно, защото цялата информация впоследствие бива проверявана от съда. Ако отговаряте на законовите критерии за материално затруднено лице, а именно лице, което например: работи на минимална работна заплата; което не работи и не получава доходи; или е пенсионер с ниска пенсия; самотен родител; лице с установена инвалидност и ТЕЛК решение и други, на съда ще бъдат представени молба за Вашето освобождаване от държавни такси и разноски ведно с декларация за Вашето имуществено състояние, в резултат от което съдът ще се произнесе със съдебен акт за Вашето освобождаване от задължение да внесете държавна такса за разглеждане на делото. 

  1. Освободиха ме от заплащане на държавна такса към съда. Как обаче да заплатя адвокатския хонорар? 

Политиката на адвокатска кантора „Антоний Димитров“ в областта на потребителското кредитиране се базира на сключване на договори за процесуално представителство с потребителите на основание чл. 38 от Закона за адвокатурата (ЗА). Какво означава това? Чл. 38 от ЗА гласи следното, a именно, че адвокатът може да оказва юридическо съдействие без заплащане на лица, които са материално затруднени. Преценката дали едно лице е или не е материално затруднено е автономна, тоест зависи само и единствено от преценката на адвоката, като съдът не извършва проверка на това дали лицето за целите само и единствено на подобен договор е материално затруднено или не. Това означава, че Вие, подписвайки подобен договор за процесуално представителство, сте материално затруднено лице и не дължите адвокатски хонорар. Дължимият адвокатски хонорар се присъжда в наша полза при спечелване на делото, като ефектът е, че дружеството за бързи кредити бива осъдено да ни заплати пълния размер на претендираното адвокатско възнаграждение. 

  1. Извод. 

Своевременното свързване с адвокат може да Ви помогне не само да намалите размера на Вашия дълг към фирмите за бързи кредити, но и да си възвърнете суми, недължимо заплатени в резултат на неравноправни клаузи в договорите за потребителски кредит. В допълнение на това, ако отговаряте на изискванията на съда за материално затруднено лице, можете да бъдете освободени от заплащане на държавни такси към съда; адвокатско възнаграждение не дължите в нито един случай, защото същото на основание чл. 38, ал. 2 от ЗА се присъжда в тежест на съответното дружество за бързи кредити. Изводът е, че изход от дълговата спирала има. Всичко зависи от Вас. Свържете се с екипа на адвокатска кантора „Антоний Димитров“, за да Ви докажем, че Вие можете да бъдете победители в битката срещу бързите кредити. 

Свържете се с нас на: 

  1. Тел. 0878 440 830 всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа; 

#бързи кредити #потребителски кредити #потребител #дела за потребителски кредит 

Leave a comment

Explore
Drag