Skip links

Политика за защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ за ПОВЕРИТЕЛНОСТ

при упражняване на адвокатската ни дейност

(уведомление за поверително третиране на личните данни)

До

КЛИЕНТИТЕ, които ни възлагат АДВОКАТСКИ УСЛУГИ

ВСИЧКИ субекти, които имат отношение към възложена ни правна помощ и съдействие

ПАРТНЬОРИТЕ ни и другите ни КОНТРАГЕНТИ

КАНДИДАТИТЕ, които желаят да заемат позиция в ЕКИПА ни

Ние, Адвокатско дружество „Антоний Димитров“, БУЛСТАТ: 180796215, дело № 20221100800041 по описа за 2022 г. на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, със седалище и адрес на управление и съдебен адрес за призоваване: гр. София, р-н „Средец“, ж.к. „Яворов“, ул. „Хан Омуртаг“ №74, ет. 1, ап. 1, се ангажираме при и по повод осъществяване на адвокатска ни професия да обработваме лични данни в съответствие с Общия регламент за защитата на данните (ЕС) 2016/679 (Общия регламент, ОРЗД), Закона  за  защита на личните данни (ЗЗЛД), при съобразяване с Конституцията на Република България, Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката, редица процесуални закони и останалото приложимо към адвокатската професия право.

Когато определяме целите и средствата за обработване на личните данни, каквито са случаите с обработване данните на нашите клиенти, партньори и контрагенти, на кандидатите за участие в екипа ни, ние носим отговорност за тези данни като техен администратор по смисъла на Общия Регламент.

При и по повод упражняване на адвокатската ни професия на нас ни се налага да обработваме широк спектър от разнообразни лични данни, вкл. на лица, които имат отношение към възложената ни правна помощ и съдействие, без те самите да имат отношения с нас.

Всички тези данни съставляват част от съответното клиентско досие (дело). Много често и обикновено когато консултираме клиенти по правни въпроси, вкл. съставяне на договори и други правни актове, ние обработваме личните данни от името на нашия клиент, който ни ги е предоставил и като администратор на личните данни е определил целите и средствата за тяхното обработване.

Има случаи, обикновено когато предоставяме комплексни правни услуги или когато работим в тяснa колаборация с клиента по даден случай, ние и клиентът съвместно да определяме целите и средствата за обработване на личните данни по клиентските дела.

Има обаче и случаи, обикновено при водене на дела, но също и в случаи на потърсен от нас съвет по правен въпрос, когато клиентът ни е предоставил пълна свобода да преценяваме как да организираме неговата правна защита и съдействие, както и когато ни е възложено да защитаваме интересите на клиента, без да го оповестяваме (разкриваме), в които случаи ние самостоятелно да определим за какво и как да съберем и обработим определени лични данни.

Независимо дали обработваме личните данни по клиентските досиета като администратор или като обработващ, ние се ръководим изключително от законните интереси на съответния клиент, които сме длъжни да защитаваме по най-добрия начин със законни средства, като носим съответната по Общия регламент и закона отговорност към субектите на данни.

Личните данни, които събираме и обработваме:

 • основни лични данни на клиентите – данни за тяхната самоличност, данни за контакт
 • широк спектър от разнообразни лични данни по клиентските досиета (дела), съдържащи обикновени (общи) лични данни като имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, дата на раждане, данни от документ за самоличност, месторождение, гражданство, телефонен номер, имейл адрес и други, но също така могат да бъдат обработвани и специални категории лични данни като: данни за здравословно състояние, данни за политически възгледи, етнически данни, данни за философски и идеологически убеждения, данни за членство в синдикални организации, биометрични данни, данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация, и др.
 • основни лични данни на партньорите и контрагентите ни – данни за самоличност, данни за контакт; заемана длъжност или позиция
 • когато извършваме комплексна проверка на клиенти, партньори и контрагенти съгласно изискванията на ЗМИП, ние обработваме и допълнителни данни, като: документ за самоличност; държава на постоянно пребиваване и адрес, професия/упражнявана дейност (позиция, естество); дали лицето е видна политическа личност или е свързан(а) с такава личност; информация за произход на средство.
 • основни лични данни за кандидати за участие в екипа – данни за тяхната самоличност, данни за контакт, автобиография/ CV, съдържаща най-малко данни за образование; владеене на чужди езици, професионални умения и квалификации, досегашен професионален опит

Източник: Горните лични данни получаваме от субектите, от клиента, който ни възлага тяхното обработване или събираме от публично достъпни бази данни или бази данни, до които имаме право на достъп с оглед упражняването на адвокатската си професия, включително, когато се налага и посредством съдебна намеса (такива като търговския регистър, имотния регистър, досиета на дела, преписки на съдебни или административни органи и пр.).

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за законни цели, такива като:

 • Данните на клиентите обработваме с цел тяхната идентификация, комуникация с тях при и по повод приемане, изпълнение и предаване на възложената адвокатска услуга, за нуждите на активна/пасивна защита по правни претенции и финансово-счетоводната отчетност;
 • Личните данни, съдържащи се в клиентските досиета обработваме единствено с цел предоставянето на адекватна, ефективна  и пълноценна правна защита и съдействие на конкретен КЛИЕНТ; ние не извличаме лични данни от съдържанието на досиетата и не ги обработваме извън контекста на възложената услуга; ние се задължаваме да се въздържаме от използването на личните данни за каквато и да е друга цел, различна от тук посочената; в случай, че клиент желае ние да обработваме личните данни за други цели, то той следва да възложи това предварително и писмено;
 • Данните на партньорите и на контрагентите обработваме с цел установяване на тяхна представителна власт, сключване и надлежно изпълнение на договор, активна/пасивна защита по правни претенции.
 • Данните събирани за клиенти, партньори и контрагенти съгласно ЗМИП, се обработват единствено с цел предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм;
 • Ние може да обработваме част от личните данни (имена, данни за контакт, месторабота, длъжност) и за целите на директния маркетинг;
 • Данните на кандидатите за участие в екипа ни обработваме с цел попълване на освободени или новосъздадени позиции с подходящите за тях лица, както и за контакт с кандидатите.

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни:

 • Личните данни на клиентите обработваме на основание предприети от тях стъпки по възлагане или директното възлагане на правна защита и съдействие; когато клиентът е юридически лице, както и винаги когато клиентът се представлява от друго лице, за нас е налице легитимен интерес от установяване надлежното упражняване на представителна власт, с оглед законовите последици по ЗЗД и по ТЗ, както и от съставяне на отчетна документация и водене на комуникация; в много от случаите за нас е невъзможно на етапа на възлагане, а дори и впоследствие, да установим дали в клиентските книжа се съдържат и лични данни на трети лица, поради което ние имаме легитимния интерес да съберем лични данни на клиента, които може да не са необходими за извършване на услугата (като уникален идентификатор и адрес), но ни дават възможност клиентът да бъде идентифициран, по начин, който позволява при необходимост субектите на данни да бъдат насочени към клиента – администратор, който ни е предоставил техните данни, за да упражнят спрямо него своите права;
 • Повод за обработване на личните данни по клиентските досиета винаги е конкретен случай на клиент, потърсил от нас адвокатска защита или съдействие; основанието, на което ние обработваме предоставените от клиента лични данни, винаги е договорът ни с клиента за правна помощ, като зависимост от случая този договор може да съставлява основание по чл. 6, параграф 1, букв. б) от ОРЗД за обработване от нас на лични данни като администратор или договореност по чл. 26 от ОРЗД за обработване на данни от съвместни администратори, или споразумение по чл. от 28 от ОРЗД за обработване и изрично писмено възлагане от съответния клиента към нас, като обработващ лични данни; в определени ситуации, обработването на лични данни може да се основава на необходимостта ни да спазваме законови задължения, които се прилагат спрямо нас, например когато в съответствие с нормативно изискване на процесуален или материален закон, съставен от нас документ (искова молба, жалба, трудов договор, нотариален акт и пр.) следва да съдържа определени лични данни; отделно, ние служебно събираме и обработваме лични данни, като това може да се основава и на нашия легитимен интерес да предоставим качествени адвокатски услуги; много често, когато се налага обработване на данни на трети лица, това обработването се основава и на легитимния интерес на клиента да получи адекватна защита на свое признато право или законен интерес;
 • Когато се налага обработване на специални категории лични данни, то обикновено се извършва ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции на КЛИЕНТА. В отделни случаи е възможно АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО да обработва специални категории лични данни и на някое от другите предвидени в Общия регламент основания, наред с други като обработване на лични данни, които явно са направени обществено достояние от субектите на данни (например чрез интервюта, публикации, вкл. във свои профили в социални мрежи и пр.) обработване на данни необходимо по причини от важен обществен интерес, необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособност или медицинска диагноза, обработване необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, както и на основание изричното съгласие на субекта на данни, когато няма алтернативно основание за обработването на данните.
 • Личните данни на своите партньори и контрагенти ние обработваме на основание необходимостта от изпълнение на договорните си правоотношения с тях, както и легитимен интерес от установяване надлежното упражняване на представителна власт, с оглед законовите последици по ЗЗД и по ТЗ, съставяне на търговска документация и водене на комуникация;
 • Обработването на данни на клиенти, партньори и контрагенти за целите на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм се извършва изключително на основание необходимостта от изпълнение на конкретни задължения по ЗМИП, правилника за неговото прилагане (ППЗМИП), както и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ);
 • За целите на директния маркетинг, в случай на дълготрайни отношения с наши клиенти, партньори и контрагенти, ние обработваме личните данни на основание легитимния си интерес от осъществяване на маркетингова комуникация, а в останалите случаи на директен маркетинг от нас или на наши партньори, ще поискаме изричното писмено съгласие на субектите, които и сами могат да дадат такова съгласие  по всяко време.
 • Обработването на данните на кандидатите се основава на предприетите по тяхно искане стъпки за заемане на определена позиция, а когато данните ще се съхранят и занапред за следващ подбор или ще се предадат на наш партньор за подбор от негова страна, това обработване се основава на съгласието на кандидата.
 • Няма пречка, при обработване на лични данни в определени случаи ние да се основаваме на изричното съгласие на субекта на данни, но предвид възможността това съгласие да бъде оттеглено във всеки момент и последиците от едно такова оттегляне, съгласието като основание ще бъде използвано от нас само, когато не съществува алтернативно правно основание за обработването.

Период на обработване:

Ние ще обработваме личните Ви данни само толкова дълго колкото е необходимо за постигане на заложените цели. В общия случай, когато е налице правоотношение с клиент, партньор или контрагент, личните данни (вкл. тези в клиентските досиета) ще се обработват през целия срок на съществуване на това правоотношение, респ. през цялото време докато водим дадено дело, след което данните се архивират до изтичане на давностните срокове за търсене на отговорност от/към субекта и/или от публичен орган във връзка с правоотношението (5 години в общия случай, освен ако закон не изисква друго).

Извън общия случай, ние обработваме лични данни в следните срокове:

 • Личните данни обработвани в изпълнение на задълженията по ЗМИП ще бъдат съхранявани за срок от 5 години. В случаите на установяване на делови взаимоотношения с клиенти, партньори и контрагенти, както и в случаите на встъпване в кореспондентски отношения, срокът започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията; в случаите на извършване на случайни операции или сделки, срокът започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване; в случаите на разкриване на информация пред дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, срокът започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на разкриването на информацията; по писмено указание на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ срокът може да бъде удължен с не повече от две години.
 • Възможно е текстовете на документи, създадени при и по повод предоставяната правна помощ и съдействие да бъдат полезни и съхранени от нас с цел повишаване качеството на упражняваната адвокатска професия, а така също клиентски книжа, съдебни актове и др. информация от досието на клиент, събрана при и по повод предоставяната правна помощ и съдействие да бъде съхранена от нас с цел научни изследвания в областта на правото; за тези случаи ние ще обезличаваме и анонимизираме съдържащите се в досието лични данни, посредством които субектите няма да могат да бъдат свързвани повече с досието на КЛИЕНТА и на практика няма да се обработват техни данни.

 • Когато действаме като обработващ лични данни, ние се задължаваме по избор на клиента да заличаваме или връщаме на клиента – администратор на личните данни всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличава съществуващите копия, освен ако правото на Съюза или българското законодателство не изисква тяхното съхранение, каквото например е изискването на чл. 47 от ЗАдв. за съхранение на книжата по дела в 5-годишен срок от приключването им;

 • Данните на кандидатите за работа се съхраняват за не повече от 6 (шест) месеца след приключване на процеса по подбор, освен ако е налице изрично и доброволно писмено съгласие от субекта на данни , което позволява данните да бъдат обработвани за по-дълъг период.

Над определеното по-горе време, ние може да обработваме личните данни само за период от време, определен в специален закон или за времето необходимо ни за установяване, упражняване или защита на правни претенции, както и за да предоставим дължимо по закон съдействие на компетентните органи при извършвани от тях проверки, а също така и ако личните данни ще бъдат обработвани  за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели.

Всякога когато е необходимо обработване извън предварително указаните срокове, това обработване се извършва по основателен и пропорционален начин, чрез предприемането на подходящи технически и организационни мерки, с цел гарантиране интересите и основните права и свободи на субектите на данни.

В случай, че личните данни са обработвани само въз основа на съгласие на субекта на данните, ние ще изтрием личните данни, когато субектът на данните е оттеглил своето съгласие за обработката им.

Когато личните данни се обработват на основание легитимен интерес и субектът на данните възразява срещу тяхната обработка, ние ще изтрием личните данни, освен ако сме способни да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на възразилия субект, или за установяването, упражняването или защитата на наши правни претенции.

Когато лични данни са ни предоставени от субекта на данни без правно основание по чл. 6, § 1 от ОРЗД или в противоречие с принципите по чл. 5 от ОРЗД, в срок един месец от узнаването ние щи ги върнем, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрием или унищожим.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса), при обработването на личните Ви данни, за която и да е от посочените по-горе цели.

Получатели на Вашите лични данни:

Ние ще предоставяме лични данни само на лица и органи(организации), които имат отношение към постигане на описаните по-горе цели, при стриктно спазване на правилата за поверителност съгласно Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

Преди всичко, това са асоциираните адвокати, които ние използваме, както и нашите сътрудници и технически персонал, а така също и други лица, които ни подпомагат в адвокатската професия, такива като преводачи, експерти в различни области и др., както и лица, които ни оказват съдействие за постигане на описаните по-горе цели: счетоводители, консултанти човешки ресурси и др. Тези лица, в качеството си на обработващи лични данни, респ. под-обработващи (зависимост от случая) действат въз основа на писмен договор с нас, в съответствие с наши изричните инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на  лични данни. Ние гарантираме, че тези лица са поели ангажимент за поверителност относно личните данни, предоставени им от нас за обработване.

Личните данни могат да се предоставят и на други получатели – наши доставчици на професионални услуги – администратори на лични данни, чиято дейност, вкл. относно обработването на данни, е законово регламентирана (банки, застрахователи, куриери и др.), както и на компетентните публични власти (като НАП, НОИ, съд. органи и др.) и/или на частни лица (ЧСИ, нотариуси и др.) при и по повод упражняване на техните властнически правомощия.

Зависимост от естеството на конкретната възложена от клиента услуга, ние може да предоставим лични данни, съдържащи се в клиентските досиета на съответни публични власти или овластени лица и организации – администратори на лични данни за извършване на съответна дейност или услуга, например на органи на приходната администрация при деклариране на обстоятелства или снабдяване с удостоверения; на органи по регистърни производства за вписване на актове и обстоятелства; на общински служби за снабдяване с документи; на нотариуси при изповядване на сделки или заверяване на документи; на съдебни изпълнители при претендиране на вземания; на банкови и застрахователни институции и пр.

Ние може да предоставим лични данни, обработвани в изпълнение на задълженията по ЗМИП, на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, само при наличието на предвидените в законодателството предпоставки, такива като съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, както и при всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута.

Лични данни няма да се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, освен ако клиентът ни разпореди друго, или когато сме длъжни да направим това по силата на правото на ЕС или правото на държава членка, като в този случай ние ще информираме клиента за това правно изискване преди обработването, освен ако правото, което ни задължава да извършим предаването на данни ни забранява такова информиране на важни основания от публичен интерес.

При извънредни обстоятелства, е възможно ние да предоставим личните данни на лице(а) или структура, което придобие нашата адвокатска дейност и/или активи, или съответни части от тях, както и на друго лице(а), когато това се изисква по закон.

Сигурност на личните данни:

Ние ще обработваме лични данни, както като администратор, така и като обработващ, при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита. Наред с друго, приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните данни на етапа на проектирането; отговорните за данните адвокати и членове на персонала, както и ангажираните външни лица са добре запознати с изискванията относно защитата на личните данни; обработването на личните данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели; въведени са необходимите мерки за поверителност и цялостност на данните.

Вашите права като субект на личните данни:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на тези данни, имате следните права:

 • Право на ДОСТЪП

Вие можете да отправите искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните, респ. копие от същите, както и информация относно обработването. Правото на получаване на копие от личните данни не следва да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица. За допълнителни копия, поискани от субекта, може да бъде наложена разумна такса с оглед нужните административните разходи.

 • Право на КОРИГИРАНЕ

Вие имате право да искате коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални, а така също и попълването на Ваши лични данни, които са непълни. Ние ще уведомим всички получатели, на които са предоставени лични данни, за всяка корекция на лични данни, с изключение на случаите когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, като при поискване, ще информираме субекта на данните за така уведомените получатели.

 • Право на ИЗТРИВАНЕ („правото да бъдеш забравен“)

Вие имате право да искате да изтрием Ваши лични данни без ненужно забавяне, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 17 от ОРЗД и/или българския закон, в случай наред с други като: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато субектът е оттеглил своето съгласие; когато субектът е възразил срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или на българското законодателство. При упражняване на това право, подобно на правото на коригиране, ние ще уведомим всички получатели, на които са предоставени лични данни, за извършеното изтриване на данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, като при поискване, ще информираме субекта на данните за така уведомените получатели. Когато сме направили личните данни обществено достояние и сме задължени да изтрием личните данни, ние като отчитаме наличната технология и разходите по изпълнение, ще предприемем разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведомим администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

 • Право на ОГРАНИЧАВАНЕ на обработването

Вие имате право да искате ограничаване на обработването, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 18 от ОРЗД и/или българския закон, в случаи наред с други: при оспорване точността на данните за времето, необходимо за тяхната проверка; при неправомерност на обработването и желание на субекта използването на данните да бъде ограничено, вместо същите да бъдат изтрити; при възражение срещу обработване, основаващо се на обществен интерес, на официални  правомощия на администратора, на легитимния интерес на администратора или на трети страни. Ограниченото обработване на данните обикновено се свежда до простото им съхраняване. При упражняване на това право, подобно на правото на коригиране и правото на изтриване, ние ще уведомим всички получатели, на които са предоставени лични данни, за извършеното ограничаване на обработването, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, като при поискване, ще информираме субекта на данните за така уведомените получатели.

 • Право на ПРЕНОСИМОСТ на личните данни

Вие можете да поискате да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, на Вас лично или на друг администратор, без възпрепятстване от наша страна, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 20 от ОРЗД и/или българския закон, в случай наред с други когато обработването е основано на предоставено от субекта съгласие за определена цел или е необходимо за изпълнение на договор, по който субекта е страна и обработването се извършва по автоматизиран начин. Правото на преносимост на личните данни не следва да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

 • Право на ВЪЗРАЖЕНИЕ

Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработване на Ваши лични данни, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 21 от ОРЗД и/или българския закон, в случай наред с други когато обработването на данни е в изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, когато обработването необходимо за целите на нашите легитимните интереси или тези на трета страна, включително профилиране на посочените основания. В случай на възражение срещу обработването на лични данни, ние ще прекратим обработването на личните данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за тяхното обработване, които имат преимущество по отношение на интересите или основните права и свободи на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Когато стигнем до заключение, че има убедително законово основание да обработваме личните данни, ние ще информираме субекта на данни, като му(й) съобщим за възможността за допълнителна защита на данните и ще продължим обработката на личните данни. Когато обаче стигнем до заключението, че няма убедително законово основание да обработваме личните данни, ние ще информираме субекта на данни, ще прекратим обработката и ще изтрием личните данни. В случай че възражението е срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването се прекратява безусловно.

 • Право на субектите на данни да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране

Вие имате право да не сте обект на автоматизирано взети решения, вкл. профилиране, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 22 от ОРЗД и/или българския закон.

В повечето случаи правата Ви като субекти на данните не са абсолютни, доколкото те се ограничават от правата и свободите на другите. В много случаи (вж. напр. членове 15-23 от ОРЗД), упражняването на правата е поставено под дадени условия. Ние можем да откажем упражняването на конкретно право, по нормативно установени причини, според уредбата на съответното право, като наред с други, най-често, основания за такъв отказ ще са: за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес; при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Отказът ни винаги трябва да е изричен, писмен и обоснован с конкретна нормативно установена причина.

Вие имате абсолютното право да ОТТЕГЛИТЕ Ваше СЪГЛАСИЕ за обработване на лични данни, което се основава единствено на това съгласие, като в този случай извършеното по късно оттегляне няма да засегне законосъобразността на вече извършеното обработване.

Ние осигуряваме условия, които да гарантират упражняването на  правата Ви като субекти на данни, като се свържете с нас на посочените по-горе данни за контакт или по ел.поща на office@legaltera.com. Вашето искане за упражняване на права следва да отговаря на изискванията на чл. 37б и чл. 37в от ЗЗЛД. За Ваше улеснение, ние можем да Ви предоставим съответна бланка за упражняване на Ваше право, както и информация за хода на отправено от Вас искане. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец. Ние не сме задължени да отговорим на искане в случай, че не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, предвид което, може да поискаме предоставяне на допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на подаващия искането.

Отделно от горните права, Вие имате абсолютното право да подавате жалби свързани с обработването на личните Ви данни, обработването на Ваше искане и обжалване от Ваша страна, относно начина на обработване на жалбите. Жалбите си можете да подавате направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му.

В случай, че според Вас ние като администратор или наш обработващ, сме нарушили Ваши права по Общия Регламент и по ЗЗЛД, Вие можете да обжалвате действия и актове на администратора и на обработващия лични данни пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като в същото производство можете да искате обезщетение за претърпените от Вас вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни от страна на администратора. Това право не може да бъде упражнено, ако има неприключило производство пред КЗЛД за същото нарушение.

26.04, 2023 г.

Адвокатско дружество „Антоний Димитров“

Explore
Drag