Skip links

Трудово право

Трудовото право урежда отношенията между работника или служителя и работодателя при предоставянето на работна сила.

Тези отношения не се изчерпват само със сключването на трудовия договор, изпълнението на трудовите задължения от работника или служителя и заплащането на трудовото възнаграждение.

Трудовото право, и в частност Кодексът на труда като основен нормативен акт в отрасъла, уреждат множество други отношения – напр. повишаване на професионалната квалификация, здравословните и безопасните условия на труд, основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, предварителната закрила при незаконно уволнение, имуществената отговорност на работника или служителя и др.

Най-често срещаните казуси в областта на трудовото право са незаконните уволнения, трудовите злополуки и ангажиране на имуществената отговорност на работника.

Често пъти работниците или служителите не защитават своите трудови права, поради различни обстоятелства, най-често поради страх от икономически по-силната страна в лицето на работодателя.

Ние в адвокатска кантора „Антоний Димитров“ сме убедени, че не финансовите възможности предопределят изхода на трудовите спорове, а справедливостта. Действащото българско трудово право, стъпвайки на принципа на справедливостта, и в частност на закрилата на икономически по-слабата страна, предоставя множество права и защити на работниците и служителите, които могат да бъдат ефективно упражнени при желание от страна на трудещите се.

Българският съд също така е непоколебим в защитата на правата на работниците и служители, особено в случаите на незаконно уволнение. 

В заключение, ние от адвокатско дружество „Антоний Димитров“ искаме да подчертаем, че българските работници и служители имат множество права, които могат да бъдат успешно защитени при желание от страна на трудещите се.

Области в трудовото право, в които екипът на адвокатска кантора „Антоний Димитров“ практикува:

Защита при незаконно уволнение

Консултации при сключване, изменение и прекратяване на трудов договор

Предявяване на иск при трудова злополука и професионална болест

Предявяване на иск за неизплатено трудово възнаграждение

Защита при незаконосъобразно положен извънреден труд

Защита на работника и служителя при ангажиране на имуществената му отговорност

Имате казус или правен проблем?

Свържете се с нас, за да го обсъдим и предложим най-доброто решение!

Explore
Drag