Skip links

Защита на потребителите

Потребителите по смисъла на българското законодателство са всички физически лица,
които сключват договори с търговци извън рамките на тяхната професионална дейност и които използват получаваните от тях стоки и услуги за цели, различни от търговска дейност.

Най-честите казуси в областта на потребителското право се пораждат поради наличието на неравноправни клаузи в договори между потребителите и търговците (дружества доставчици на комунални услуги, мобилни оператори, кредитни институции, банки, застрахователни дружества, лизингови дружества, дружества, предоставящи туристически услуги и пакети, авиокомпании, интернет магазини и други), вреди от дефектни стоки.

Още през 1962 г. президентът Джон Кенеди изтъква, че потребителите са икономическа група, която е едновременно най-значимата, но и с най-малки възможности да бъде слушана, т.е. да се вземат предвид нейните законни права и интереси.

Състоянието на потребителското право в днешна България е следствие на следния исторически развой. През 1999 г. се приема първият Закон за защита на потребителите, който е подготвен във връзка с процеса на интеграция на Република България в Европейския съюз. Основен приоритет още от тогава е да се повиши нивото на защита на потребителите.

Защитата на потребителите е правен институт, който е плод на развитието не само на българската, но и на европейската законодателна и съдебна практика. Благодарение на многото съдебни решения на европейско ниво българската съдебна практика се е обогатила и е значително по-лесно да се защитят правата на потребителите.

Неравноправни клаузи в потребителските договори

1. Потребителски и ипотечни кредити

Лихва върху лихва при рекредитиране

Годишен процент на разходите

Едностранно изменение на лихвения процент

Ясен и разбираем език

Превалутиране

2. Комунални услуги

Надчисляване на недължими такси и/или за извършване на недължими услуги

Най-често при мобилните оператори – чрез SMS съобщения, I-message и т.н. Също така при ВИК и ТЕЦ, когато се надчисляват огромни размери за привидно изразходвана вода или отоплителна енергия.

Предвиждане на необосновани високи обезщетения при прекратяване на договора предсрочно

3. Търговия и онлайн търговия

Дефектни стоки (описание, срокове, рекламации, доказване, защита) (дефектни автомобили втора ръка, гаранционна отговорност и т.н)

Заблуждаваща реклама – грешка, измама

Имате казус или правен проблем?

Свържете се с нас, за да го обсъдим и предложим най-доброто решение!

Explore
Drag