Skip links

Вещно право

Вещното право като отрасъл от правната система включва правото на собственост и останалите вещни права, владението, държането, вписванията, някои от способите за придобиване на вещни права, както и правния статут на самите вещи, способите за защита на вещните права.

Към вещното право в широк смисъл може да се причисли и строителството и ремонтните дейности. Общоизвестно е, че за всеки притежаването на собствено жилище е първостепенен приоритет, поради което в адвокатско дружество „Антоний Димитров“ сме създали комплексно обслужване във връзка с желанията на нашите клиенти да си построят, респ. закупят жилища. Комплексното обслужване включва извършване на следните дейности: 

Когато клиентът желае да закупи жилище, извършваме следните действия:

Тази проверка е изключителна важна от гледна точка на това, че е възможно продавачът на вещта да не е нейн собственик, или пък да притежава само част от собствеността върху прехвърляния недвижим имот. Тази проверка е необходима, за да бъдат предпазени купувачите от евентуални бъдещи процеси по съдебно отстраняване. Проверката включва изваждане на всички нотариални актове по веригата на прехвърляния, проследяване на наследяванията, справка за оставени завещания, като много често се оказва, че проблемите проличават едва при изкарване на най-ранните нотариални актове. Много често в кантората идват клиенти с оплаквания, че не могат да прехвърлят имота си, поради тези проблеми, които не са били забелязани при първоначалната проверка.

Напр. ипотека, възбрани, учредени ограничени вещни права и прочее.

Много често продавачите (особено ако са и строителите на съответния обект) продават жилища, като включват в тях общите части и идеалните части от правото на строеж върху съответния терен и земята, като по този начин уголемяват квадратурата на апартамента изкуствено. Този тип практики водят до това, че купувачите заплащат повече отколкото получават (например купувачът си мисли, че купува апартамент 120 кв.м., а се оказва че площта му е само 90 кв.м., а останалите 30 са общи части и идеални части от правото на строеж върху терена и земята върху терена).

Ако такъв ще бъде усвоен за да бъде закупено жилището.

Когато клиентът желае да закупи жилище, на зелено извършваме следните действия:

Адвокатско дружество „Антоний Димитров“ има опит и в следните области на вещното право:

Защита на правото на собственост чрез предявяване на ревандикационни и негаторни искове, с които се цели установяване на правото на собственост върху имота, връщане на неговото владение, както и преодоляване на всички пречки, свързани с упражняването на правото на собственост

Изготвяне на договори за прехвърляне на правото на собственост или учредяване на ограничени вещни права

Защита на владението и държането

Преглед на историята на имота при неговата покупка на публична продан

Изготвяне на становища във връзка с придобиването на недвижими имоти по давност или наследство

Защита на ответници при предявени срещу тях искове за защита на вещно право или на владение

Делба

Ремонтни дейности

Преглеждане и изготвяне на договори за строително-монтажни работи

Осъдителни искове срещу фирми и физически лица, които са извършили некачествени ремонтни дейности или не са изпълнили задълженията си във връзка със строително-монтажни дейности.

Имате казус или правен проблем?

Свържете се с нас, за да го обсъдим и предложим най-доброто решение!

Explore
Drag