Skip links

Семейно и наследствено право

Семейното право е отрасъл на правото, в центъра на който са отношенията, породени
от брак, родство и осиновяване.

Най-важните събития в живота на един човек са свързани със семейното право – например, сключването на граждански брак, имуществени отношения между съпрузите, отношенията между родители и деца (къде и как да живее детето, какво образование да получи, в случай на развод при кой от родителите да живее и какъв режим на лични отношения да се определи с другия родител).

Също така осиновяването на дете, развод и последиците от последния – как да се разпредели имуществото на бившите съпрузи според това какъв режим се прилага към него, какво ще се случи със семейното жилище, с вещите за упражняване на професия от някой от съпрузите и много други подобни казуси.

Изводът, до който сме стигнали на базата на нашата богата практика е, че най-честите казуси в областта на семейното право са именно:

бракоразводни дела – развод по исков ред или по взаимно съгласие;

уреждане на имуществените отношения по време на брака, както и след неговото прекратяване;

предявяване на искове за по-голям дял от общото съпружеско имущество;

предявяване на искове за липса на принос на някой от съпрузите при придобиване на активи по време на брака;

делба на общото съпружеско имущество;

определяне на справедлив режим на лични отношения между децата и единия родител;

защита при осиновяване на деца.

Наследственото право е отрасъл на правото, който може да се обясни с известната сентенция на хан Омуртаг – „Човек и добре да живее, умира и друг се ражда“. То се занимава с преминаването и разпределението на имуществото на едно починало лице между неговите наследници по закон или по завещание.

Завещанието е едностранна сделка, с която едно лице решава по своя воля да разпредели движимото и недвижимото си имущество за след смъртта си между избрани от него лица. То е способът, който осигурява по-голяма свобода на лицата, които искат да изберат кои активи към кое лице да преминат след смъртта им. 

Разбира се, лицата не разполагат с пълна завещателна свобода, т.е. има ограничения относно това с каква част от имуществото им могат да се разпореждат за след смъртта им.

В адвокатска кантора „Антоний Димитров“ предоставяме съвети относно възможното законосъобразно разпределение на наследственото имущество, така че да не се накърни запазената част на някои наследници по закон, както и становища и искове във връзка с вече извършени разпореждания, които накърняват запазената част от наследството.

Осъществяваме и юридически услуги във връзка с делба на наследства, издирване на наследствени имоти и проверката им.

Най-честите казуси в наследственото право, с които адвокатско дружество „Антоний Димитров“ се занимава, са в следните области:

делба на наследствено имущество;

водене на искове за възстановяване на запазена част;

проучване на наследствени имущества.

унищожаване и обявяване на нищожност на завещания;

съдействие при изготвяне на нотариални завещания;

Имате казус или правен проблем?

Свържете се с нас, за да го обсъдим и предложим най-доброто решение!

Explore
Drag