Skip links

Непозволени увреждания (Деликти)

Деликтът в правото се определя като всяко непозволено увреждане, причинено на едно лице, на негови близки или на неговото имущество.

По своята същност, за да е налице деликт,
са необходими няколко предпоставки, а именно:

трябва да е налице вреда, която може да има както имуществено изражение (разноски за болнично лечение или за погребение на близък роднина), така и неимуществени последици, а именно претърпени болки и страдания от загуба на близък човек, от телесни увреждания, увреждане на доброто име на едно дружество сред неговите конкуренти и кръг от потребители;

трябва да е налице деяние – поведение, което е довело до причиняване на гореописаната вреда;

противоправност – причиняването на вредата нарушава правилото „не вреди другиму“;

пряка причинна връзка между противоправното деяние и причинената вреда – вредата трябва да е настъпила именно от конкретното деяние;

вина – в по-голямата част от хипотезите, на причинителя на вредата.

Деликтите в правото могат да настъпят в най-различни области – от претърпяване на ПТП със или без причинена смърт, през уронване на престижа и доброто име на някой търговец, вреди от дефектни стоки на потребители, до вреди, причинени от незаконосъобразни действия на ЧСИ, нотариуси, анулирани полети и други.

Адвокатско дружество „Антоний Димитров“ има изключително богат опит в разрешаването на сложни и предизвикателни казуси в областта на деликтното право.

Чести хипотези на деликти могат да бъдат представени
схематично по следния начин:

 • на работното място;
 • при катастрофа;
 • при подхлъзване и падане;
 • при спортуване.
 • телесни повреди от човек;
 • телесни повреди от животни;
 • вреди от машини и дефектни стоки;
 • причиняване на смърт;
 • сексуален тормоз.
 • обида и клевета;
 • защита на фирмено наименование;
 • защита от дискриминация.
 • управленски деликти;
 • злоупотреба с право;
 • чл. 403 от ГПК – за вреди от незаконосъобразно наложени обезпечения;
 • вреди от действията на ЧСИ;
 • вреди от действия на нотариус;
 • вреди от действия на съдия по вписванията;
 • анулирани самолетни полети.

Имате казус или правен проблем?

Свържете се с нас, за да го обсъдим и предложим най-доброто решение!

Explore
Drag