Skip links

Договори

Съгласно чл. 8 от Законa за задълженията и договорите, договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.

Адвокатско дружество „Антоний Димитров“ има богат опит в съставянето на сложни и комплексни договори. Най-често използваните на практика договори, които Адвокатско дружество „Антоний Димитров“ съставя са:

С този договор продавачът на една недвижима вещ се съгласява да прехвърли собствеността върху нея на купувача и да му предаде владението ѝ, срещу което купувачът се съгласява да заплати цената и да получи владението върху вещта.

С този договор страните се съгласяват да сключат окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху определен недвижим имот. Много често с този договор продавачът се съгласява да предаде владението върху недвижимия имот, а купувачът плаща част от цената като задатък.

С този договор съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) прехвърля дружествените си дялове в съответното ООД на друг съдружник или на трето лице, срещу което купувачът заплаща цена.

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят - да му плати определена цена.

С този договор едно лице наричано в практиката прехвърлител прехвърля правото на собственост върху недвижим на друго лице, наречено приобретател срещу задължението на приобретателя да гледа и издържа прехвърлителя до края на живота му.

С така наречените агентски договори едно лице, наречено „търговски представител“ (търговският представител винаги е търговец) се задължава да самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец (наричан в практиката принципал) при извършване на търговската му дейност. Сътрудничеството най-често се изразява в сключване на сделки от търговския представител с трети лица от името и за сметка на принципала, срещу което търговският представител получава възнаграждение.

Имате казус или правен проблем?

Свържете се с нас, за да го обсъдим и предложим най-доброто решение!

Explore
Drag