Skip links

Често задавани въпроси при договорите за потребителски („бързи“) кредити.

 1. Какви са санкциите, ако не си заплащам задълженията по кредит?

  Санкциите са само и единствено, свързани с начисляване на лихви за забава и/или неустойки за забава. Всякакви други санкции извън това са недопустими.

  Много често се случва недобросъвестни агенти от агенции за събиране на вземанията или кредитни посредници или служители на фирмата, отпуснала кредита, да плашат длъжниците с наказания като:

  а) общественополезен труд;
  б) затвор;
  в) съкращаване от работа чрез налагане на запор на заплатата им или че ще ходят на местоработата на потребителя и ще направят всичко възможно работодателя да ги уволни;
  г) че ще им се продаде цялото налично имущество;
  д) че ще ги посещават всеки ден у дома им и че ще съобщят на всички близки и роднини за всички кредити и задължения;
  е) че ще се обадят на работодателя им да ги уволни от работа;
  ж) че ще им наложат забрана да напускат страната от ЧСИ;
  з) съобщават на близки и роднини на потребителя, че той има много бързи кредити и следва близък и роднина на потребителя да ги заплати, иначе ще опишат и продадат имуществото на този близък и роднина и много други.

  Такива предупрежденията или заплахи не са основани на закона. Те са недопустими. Именно заради недопустимостта им, не трябва потребителят да се страхува от тях, т. к. те не могат да се осъществяват.

  Също така длъжникът следва да се увери, че е мината цялата съдебна процедура и е изваден изпълнителен лист и съответният изпълнителен лист е послужил за образуване на изпълнително дело или е налице друг издаден от съда изпълнителен титул.

  В случай на самия факт на неплащането не съществуват вредни последици за длъжника като горепосочените. Вредните последици за длъжника при неплащане настъпват по-късно и само чрез премината съдебна процедура. Тогава вече може да се наложи запор на банкови сметки на длъжника, на негово имущество, на негова заплата.

  Това са възможните и допустими последици за длъжника от неплащането, но както вече беше отбелязано те настъпват само и единствено, когато е премината съдебна процедура.

 2. Не си пазя документите за потребителски кредит. Какво да направя?

  Първо. Проверете щателно имейла си и вижте дали действително не са изтрити. Второ, ако сте ги изтрили, имате определен период (между 30-55 дни), в който можете да ги възстановите – те отиват в кошче.

  След това напълно и безвъзвратно се изтриват. Дружествата, от които сте теглили кредит, не са задължени по закон да Ви предоставят втори път Вашия договор. Същите са единствено и само задължени да Ви предоставят информация за това колко вноски сте платили, колко още вноски имате да заплащате и какъв е размерът на платеното от Вас и остатъка Ви за заплащане и да Ви предоставят отново погасителен план, при това всичко това е безплатно според закона. Не би следвало за същите справки дружествата да начисляват такси.

  Трето. Ако действително документите Ви за потребителски кредит са изтрити, имате лимитирани възможности да водите дело срещу Дружествата, от които сте теглили кредит. Това са случаите, когато сте надплатили кредита си, и можете да водите осъдителен иск за надплатената част. Относно надплатеното виж въпроса, свързан с надплащането. В случаите, в които не сте заплатили дори размера на отпуснатия кредит, то тогава е почти невъзможно да се установи недействителност на договора, като се заведе дело срещу дружеството кредитодател.

  Възможно е договорът да бъде обявен за недействителен, след като дружеството е инициирало съдебно производство, защото по това съдебно производство то ще е приложило договора за потребителски кредит и приложенията към него, на базата на които може да се твърди недействителността на договора. Като краен извод и заключение, дори и да не пазите всички документи, има опции, при които Вашият договор за потребителски кредит да бъде обявен за недействителен.
 1. Действителен ли е договорът ми за потребителски кредит и мога ли да го оспоря пред съд и какви ще са последиците от това за мен? Какви са най-честите клаузи, които използват Дружествата за бързи кредити и които се обявяват от съдилищата за неравноправни?

  Ако размерът на кредита, който Ви е отпуснат, е например 1000 лева, но трябва да върнете 2000 лева плюс, то най-вероятно договорът Ви за кредит не е действителен или поне някои клаузи от него не са действителни.

  Съществуват и други ориентири освен горния, който е най-общ. Те ще бъдат примерно изброени тук. Най-често фирмите за потребителски кредити отпускат кредита, като заедно с него предоставят и други услуги – поръчителство /гаранция/, застраховка, или налагат санкции (например, неустойка) за непредставянето на поръчителство /гаранция/ в определен кратък срок или не включват определени разходи в ГПР (годишен процент на разходите) или пък определят много висок лихвен процент (много висок размер на възнаградителна лихва), в чести случаи се вкарват и клаузи, които таксуват потребителя за обаждания, съобщения, покани и др. във връзка с предприети действия от фирмата за бързи кредити или неин партньор колекторска фирма.

  Също така се таксуват и посещенията на адрес или при работодателя, последните освен, че не са предвидена като законни такси по смисъла на Закона за потребителския кредит, то те са и израз на една недобросъвестна търговска практика. Във всички тези случаи е много вероятно да се касае за договор за потребителски кредит, който е недействителен или части от него (клаузите, които определят да връщате по-големи суми) са недействителни.

  Подобни клаузи са ориентировъчни и са дадени като примерно изброяване, но примерите са далеч по-многобройни. Последиците, ако договорът за потребителски кредит се окаже недействителен, ще се състоят в това, че кредитът ще е освободен от лихви, неустойки, такси, комисиони и други разходи по него, т.е. ще трябва да върнете само чистата стойност на кредита – това, което сте получили.

  Последиците, ако само някои от клаузите в договора за потребителски кредит се окажат недействителни, ще са, че договорът ще се прилага без тази недействителна клауза. Ако например има неустойка за забава в размер на 1 % на ден, то тази клауза няма да се прилага и ще дължите по-малка сума пари. Клаузата, която Ви възлага да връщате повече пари по кредита, няма да се прилага и ще дължите по-малко, е крайният извод, който трябва да знаете.

  Според съдебната практика най-честите случаи на неравноправни клаузи са свързани със следното:
 1. Такса за бързо/експресно разглеждане на документите (такса „Фаст“)
 2. Такса, която да оценява риск от кредитиране (Такса „оценка на риска“), като
  съответно Дружеството прави справки в ЦКР, НАП и др.
 3. Такса за незаплащане на застрахователна премия или при неподновяване на
  застраховка
 4. Такса „ангажимент“ е такса, която се удържа, ако не погасявате кредита си
  навреме съобразно погасителния план или когато не усвоите навреме
  средствата, които следва да Ви се отпуснат
 5. Такса за промяна на условията по договора, като промяна на падежна дата,
  разсрочване на задължения, такса при рефинансиране, такса за продължаване на
  срока и др.
 6. Такса за събиране на вземанията извънсъдебно или съдебно; такси за посещения
  на адрес, за обаждане по телефона, за писане на мейли и др. подобни
 7. Такса за предоставяне на кредит с гаранция/поръчителство – (Такса „Гарант)
 8. Такса за динамично плащане (Такса „Флекси“)
 9. Такси, свързани със застраховането и интегриране на застраховки към договора
  за потребителски кредит
 10. Неустойка в случай не неизпълнение на задължението за предоставяне на
  банкова гаранция или поръчител
 11. Посочване на ГПР в размер на 0 процента
 12. Възнаградителна лихва, която е над 40 %

  Ако съществува някоя от горните клаузи, то най-вероятно вие сте изтеглили кредит, който може да бъде обявен от съда за нищожен и ако са налице надплатени суми да искате връщането им. Ако не съществуват надплатени суми, то да спрете да плащате всички такси и разноски, които оскъпяват кредита Ви над главницата.

  4. Колко съм надвнесъл по моя потребителски кредит?

  Какво означава да съм „надвнесъл“ по моя потребителски кредит? Това означава, че сте платили суми, които не е следвало да заплащате, защото клаузите, на базата на които се дължат тези суми, са недействителни и не пораждат правно действие, но докато не бъдат оспорени пред съд, същите пораждат правно действие и са валидни.

  Ако договорът за потребителски кредит се окаже недействителен (виж отговора на предния въпрос), то тогава надвнесеното ще се изразява в сумата, която е над това, което сте получили по договора за потребителски кредит, и ще имате право да го търсите от Дружеството, което Ви е отпуснало кредита.

  Ако договорът за потребителски кредит се окаже, че има недействителна клауза във връзка с дължимост на по-големи суми от Вас, всичко изплатено по тази клауза, ще се дължи обратно от Дружеството, което Ви е отпуснало кредита. В редки хипотези е възможно да са платени суми на поръчители, при което сумите ще трябва да бъдат възстановени от поръчителите.
 1. В какъв срок мога да искам надвнесено от мен?

  Срокът за връщане на надвнесеното е 5 години, но съществуват и изключения, защото съществува практика на европейско равнище, която не допуска правна уредба, на базата на която давността да започва да тече от момента на даването/респ. получаването без основание.
 2. Имам поръчител Дружество, което е заплатило моя дълг, какво да
  направя?

  В тези случаи се изпраща уведомление, че кредитът Ви е погасен от Дружество, което е Ваш поръчител. Сумите, които трябва да плащате, вече са към това Дружество – поръчител. Най-вероятно тази клауза е недействителна и следва да потърсите професионално съдействие от адвокат.
 3. Може ли да ми наложат запор (независимо какъв) или възбрана, ако не
  заплащам задълженията си по кредита?

  Отговорът е положителен, но с уточнението, че задължително трябва да бъде премината съдебна процедура за това. За тази съдебна процедура ще получите съобщение от съда. Уверете се, че правилно сте записали постоянния и настоящия си адрес в договора за кредит, защото на тези адреси ще бъдете потърсени от призовкар на съда.

  Призовкарят трябва да направи най-малко три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден.

  Ако не живеете на адреса, призовкарят може да констатира това обстоятелство и да не се прилага процедурата за три посещения на адреса. Т.е. за да Ви наложат запор, трябва да сте преминали съдебна процедура. Запорът се налага от ЧСИ, но само и единствено, ако е премината съдебна процедура.

  За повече подробности виж отговора на въпрос № 1.
 4. В кой съд ще се води делото за обявяване на договора за потребителски кредит за недействителен или за недействителността на отделни негови клаузи?

  Съгласно чл. 113 от Гражданския процесуален кодекс: „Исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. Образуваните дела се разглеждат като граждански по реда на общия исков процес.“ Ако имате настоящ адрес в гр. София, делото ще е в гр. София. Ако нямате деклариран настоящ адрес, делото ще се води по постоянния Ви адрес (адресът Ви по лична карта).
 1. Трябва ли да присъствам на делото, в което се оспорва действителността на договора за потребителски кредит и/или се иска връщане на надплатена сума по договора или да присъствам на срещи с Дружеството, което ми е отпуснало кредита?

  Не, Вашето присъствие на делото не е задължително. След представено адвокатско пълномощно на адвокат Вие ще бъдете представлявани от него и той ще извършва всички необходими действия според закона и според етиката, за да се защитят Вашите накърнени права.
 2. Как да разбера дали съм даден на съд за потребителски кредити?

  Винаги Ви се изпращат съдебни книжа, с които се споменава номера на делото и срока за подаване на възражение, отговор на искова молба, последиците от неподаване и т.н. Т.е. винаги се уведомявате и разбирате, ако има дело, заведено срещу Вас от призовкар на съда. Той има задължение да посети адреса Ви поне три пъти. За повече подробности виж отговора на въпрос № 7.
 3. Дали са ме на колекторска фирма. Какво означава това?

  Фирмите за кредити имат партньори, които са колекторски фирми. Тези фирма се занимават със събирането на дългове. Има две важни неща, които трябва да знаете. Ако колекторска фирма Ви изпраща съобщения да изпълните задълженията си, то това не означава, че сте осъдени или че веднага ще Ви наложат запор, а че ще предприемат действия срещу Вас, за да Ви осъдят. Второто важно нещо е, че може да направят кредита Ви предсрочно изискуем.

  И в двата случая не се паникьосвайте. Можете да заведете иск срещу тях, преди те да започнат да Ви съдят, с който иск целите да установите нищожност на договора за потребителски кредит или да изчакате те да подадат документи до съда и да подадете възражение и да обосновете, че договорът Ви е нищожен и да намалите цялостния размер на задължението Ви.

  На последно място, трябва да се отбележи, че вземането на кредитора Ви (Вашият дълг към него) може да бъде прехвърлен на друго лице. За това трябва да бъдете уведомени. Ако не сте уведомени, това прехвърляне (цесия) няма ефект спрямо Вас. Ако има цесия, то тогава следва да заплащате задълженията си към новия кредитор.
 4. Получих книжа от съда. Какво трябва да направя?

  В книжата от съда е ясно указано какъв е срокът Ви за подаване на възражение/респективно подаване на отговор на исковата молба. Много е важно да се реагира навреме, защото в противен случай съществува възможност да бъдете осъдени, без да може да се направи нещо по Вашия случай. В гражданския процес съществуват срокове, които следва да бъдат спазени, като при неспазването им страната понася последиците от това.
 1. Получих книжа от ЧСИ за принудителни мерки срещу мен (запор на заплата, банкова сметка, опис на движимо имущество, запор на МПС, възбрана върху недвижим имот и др.). Какво да направя?

  Възможно е ЧСИ да е наложил принудителна мярка върху Ваше несеквестируемо имущество, т. е. върху имущество, върху което не може да се изпълнява или ЧСИ е наложил несъразмерно на фона да дълга Ви обезпечение или принудителна мярка. В тези случаи можете да оспорвате действията на ЧСИ.

  Възможно е също така ЧСИ да е предприел действия срещу Вас, а давността срещу Вас да е изтекла. Давността за граждански задължения е 5 години, а за публични 10 години. Това, че давността за граждански задължения е 5 години не означава, че същата изтича след 5 години. Възможно е ЧСИ да е предприел действия срещу Вас в рамките на тези 5 години.

  С множество от действията ЧСИ е прекъснал давността и след това е започнала да тече нова давност, която също е 5 години, т.е. възможно е и след 10 години дългът Ви да не е погасен по давност. Следва в тези случаи да се извърши задълбочена проверка какви действия са предприети, дали тези действия са прекъснали давността и кога са я прекъснали, за да може да се води дело за изтекла погасителна давност.
 2. Изтекла ли е давността на вземанията на кредитори (банки, колекторски фирми, дружества за бързи кредити) срещу мен?

  Давността за граждански задължения е 5 години, а за публични 10 години. Това, че давността за граждански задължения е 5 години не означава, че същата изтича след 5 години. Възможно е ЧСИ да е предприел действия срещу Вас в рамките на тези 5 години.

  С множество от действията ЧСИ е прекъснал давността и след това е започнала да тече нова давност, която също е 5 години, т.е. възможно е и след 10 години дългът Ви да не е погасен по давност. Следва в тези случаи да се извърши задълбочена проверка какви действия са предприети, дали тези действия са прекъснали давността и кога са я прекъснали, за да може да се води дело за изтекла погасителна давност.
 3. Прилага ли се абсолютната давност спрямо задълженията, които има
  потребителят?

  Абсолютната давност у нас е 10 години. Тя се прилага, независимо от разсрочването и отсрочването, спирането и прекъсването на давността. Трябва да се подчертае, че ако е налице деликт (непозволено увреждане) или неоснователно обогатяване, абсолютната давност не се прилага. С РКС № 4 от 2021 г. – ДВ, бр. 35 от 2021 г. се прие, че §2 от ПЗР на ЗЗД е противоконституционен и че абсолютната давност не може да се прилага ретроактивно (т.е. с обратно действие).

  Неприлагането на абсолютната давност за отношения, които са възникнали преди влизането в сила на разпоредбата, означава, че от абсолютната давност могат да се възползват правните субекти, и в частност потребителите на бързи кредити, които са сключили договори след 02.06.2021 г.
 1. Ако има заведен насрещен иск в делото, което се разглежда и което е
  било инициирано от потребителя, какво означава това?

  Насрещният иск е отбранително средство, което фирмите за бързи кредити използват
  най-често прибягват да използват, когато не е заплатена напълно главницата от
  потребителя. Като краен резултат дори и потребителят да спечели делото и да не може
  фирмата за бързи кредити да си иска всичко над главницата, то тя винаги може да си
  иска неизплатената част от главницата.

  Потребителят ще бъде осъден да заплати
  главницата в тези случаи. Ако потребителят е изплатил изцяло главницата, то тогава на
  практика рядко фирмите за бързи кредити предявяват насрещен иск, поради рискът от
  отхвърлянето му.
 2. Ако при инициирано дело от страна на потребителя, фирмата за бързи кредити инициира друго дело, какво става с първото дело, респективно с второто дело и какви са последиците от това за потребителя?

  Ако потребителят е инициирал дело, но фирмата за бързи кредити е предприела действия с оглед на събирането на вземането си по друго дело, където фирмата за бързи кредити е ищец, а потребителят ответник, то тогава първото дело, инициирано от потребителя ще продължи да се разглежда, а второто дело ще бъде прекратено, доколкото и в случаите, когато потребителят е поискал установяването на недействителност на договора или на отделни негови части.

  В тези случаи делото, инициирано от потребителя, ще бъде преюдициално за разглеждането на второто дело и второто дело ще бъде прекратено, а в някои случаи обаче спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.
Explore
Drag