Skip links

Прекратяване на трудовото правоотношение от работник или служител без предизвестие

 1. Принципно положение в трудовото право е, че работникът или служителят може по всяко време да прекрати трудовия си договор чрез едностранно волеизявление (наричано в практиката молба за напускане, предизвестие и пр.), с което предизвестява своя работодател, че след изтичане на определен срок ще счита трудовия си договор за прекратен. Когато работникът прекратява своя трудов договор с предизвестие, той не е нужно да посочва мотиви, тъй като няма такова законово изискване. Това е израз на принципа, залегнал в чл.48 от Конституцията за свободен избор на работа и професия.

  Единственото условие, което поставя законът (чл.326 от КТ), e да се спази предвиденото в трудовия договор предизвестие. При безсрочните трудови договори то може да варира между 1 и 3 месеца, а при срочните е винаги 3 месеца. Работникът или служителят (а и работодателят) може да реши да не зачете предизвестието и да прекрати незабавно трудовото си правоотношение, като заплати обезщетение в размер на брутото си трудово възнаграждение за срока на предизвестието. В чл.327 от КТ се съдържа отклонение от това принципно положение.

  В тази разпоредба изрично и изчерпателно са изброени хипотезите, при които работникът или служителят може да прекрати едностранно и незабавно (без предизвестие) трудовия си договор. Нека ги разгледаме:

  1) служителят не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Фактическият състав на това основание за прекратяване включва следните елементи:

  А) Работникът или служителят е претърпял осигурен социален риск общо заболяване или професионална болест;
  Б) Вследствие на заболяването работникът или служителят е станал временно или трайно неработоспособен;
  В) Болничен лист или експертно решение, което да удостоверява заболяването и неработоспособността;
  Г) Съответният орган на медицинската експертиза (най – често това е ТЕЛК) трябва да установи, че работникът или служителят не може повече да изпълнява досегашната си трудова функция и да издаде предписание за трудоустрояване на друга подходяща длъжност;
  Д) работодателят не трудоустроява своя работник или служител. Няма значение причината, поради която работникът или служителят не е трудоустроен. Може да е поради нежелание на работодателя или поради липса на подходяща работа в съответното предприятие. Това основание не се използва на практика, а и не препоръчваме на нашите клиенти да се възползват от него, доколкото чл. 217, ал.1 от КТ предписва, че работодателят дължи на работника, подлежащ на трудоустрояване, обезщетение. Чийто размер е брутното му трудово възнаграждение от деня, в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение.

  2) работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване. Това основание включва два елемента –

  А) неизпълнение на задължението на работодателя да изплати трудово възнаграждение или на обезщетение по КТ. Обезщетенията по Кодекса на труда са уредени в глава 10 на КТ. Трудовото възнаграждение е насрещната престация за труда, положен от служителя. Разпоредбата е неприложима във втората и част „забавяне на обезщетение по общественото осигуряване“, доколкото обезщетенията по общественото осигуряване вече се изплащат от НОИ, а не от работодателя;
  Б) формата на неизпълнение, изискуема от закона при това основание, е забавено изпълнение. Забавено изпълнение означава, че работодателят не е изплатил на падежа трудовото възнаграждение или обезщетение на работника или служителя. Няма значение срокът на забавата, нито дали работодателят е изпълнил задължението си по чл. 245 от КТ да изплати най-малко 60 на сто от брутното трудово възнаграждение на служителя, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

  3) работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, какт и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт.

  Това основание включва следните елементи –

  1) несъобразено със закона изменение на мястото или на характера на работата или науговореното трудово възнаграждение. Работодателят може законно да измени мястото или характера на извършваната работа при производствена необходимост, престой, непреодолими причини или командировка (чл. 120 и чл. 121 от КТ). Под изменение на трудовото възнаграждение законът визира само незаконното му едностранно намаление, доколкото чл. 118, ал. 3 от КТ позволява на работодателя едностранно да увеличи трудовото възнаграждение на своя работник или служител.

  2) втората алтернативно дадена възможност е, когато работодателят не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт. Основните задължения на работодателя са регламентирани в чл. 127-129 от КТ. Не е възможно да се изброят всички възможни хипотези на неизпълнение от страна на работодателя, но е важно да се отбележи, че неизпълнението трябва да е съществено – арг. от чл. 87, ал. 4 от ЗЗД.

  4) в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател; В чл. 123, ал.1 и чл. 123а, ал.1 са уредени различни форми на преобразуване на работодателя (напр. сливане на предприятия; вливане на едно предприятие в друго; разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия; преминаване на обособена част от едно предприятие към друго; отдаване на предприятието под наем или аренда). Втората предпоставка за да е налице това основание е да има значително влошаване на условията на труд (напр. незаконно удължаване на работното време, влошаване на условията за полагане на здравословен и безопасен труд, незаконни разпореждания на работодателя и пр.).

  5) работникът заема платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс. Това основание включва следните елементи:

  А) наличие на трудово правоотношение и
  Б) спечелен конкурс за научна работа (напр. спечелен конкурс за академичната длъжност доцент) или възможност за постъпване на платена изборна работа (напр. служителят е избран за общински съветник)

  6) продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура. Това основание включва следните елементи:

  А) наличие на трудово правоотношение и
  Б) работникът или служителят продължава образованието си. Под продължаване на образованието се разбира или придобиване на по-висока образователна степен (например от основно служителят иска да придобие средно образование или служителят има средно образование но иска да придобие висше) или придобиване на второ образование от същата образователна степен (напр. служителят е завършил Право и иска да придобие второ висше образование по Археология). Важно е да се отбележи, че формата на обучение трябва да бъде редовна, а не задочна, дистанционна или вечерна или
  В) постъпване на редовна докторантура – тук отново трябва да се отбележи, че докторантурата трябва да е редовна, а не задочна.

  7) работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време. Тук служителят работи по срочен трудов договор за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго ( чл.68 ал.1 т.1) или по срочен трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. Ако работникът или служителят получи възможност да постъпи на работа за неопределен срок, законът му предоставя възможността да прекрати едностранно и без предизвестие трудовия си договор и да постъпи на работи за неопределен срок.

  8) работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа. Предприятието, което осигурява временна работа, е регламентирано в чл. 107р-107ч от КТ и Закона за насърчаване на заетостта.

  При трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа има т.нар. тристранна структура на отношение. Има предприятие, което осигурява временна работа с което съответния служител сключва трудов договор. Предприятието, което осигурява временна работа, е задължено даизплаща трудовото възнаграждение на служителя и упражнява дисциплинарна власт по трудовия договор (т.е. има права да прекратява трудовия договор и да налага дисциплинарни наказания).

  Има и предприятие ползвател, в което съответният работник или служител полага своя труд. То притежава организационната власт спрямо служителя, т.е. то определя трудовата му функция, определя работното му време, работата, която трябва да изпълни и пр. Налице е и облигационно правоотношение между предприятието, което осигурява временна работа, и предприятието-ползвател.

  С договор, сключен между двете предприятия, се уреждат отношенията по повод ползването на предоставената работна сила. Трудовият договор с предприятието, което осигурява временна работа, винаги е срочен (чл.107р, ал.4- трудовият договор може да се сключи до довършване на определена работа или за заместване на работник или служител, който отсъства). Ако работникът или служителят си намери друга работа при работодател, който не осигурява временна работа, служителят може без предизвестие да прекрати трудовия си договор.

9) служителят е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен. Това основание включва следните елементи: Служителят е успял да проведе успешно иск с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ срещу бившия си работодател, т.е. със съдебно решение е установено че служителят е бил уволнен незаконна и е възстановен на работа. Съобразно чл. 345, ал.1 от КТ служителят има право в двуседмичен срок от получаването на съобщението за възстановяване на работа от районния съд да заема предходната си длъжност. Ако служителят реши, че иска да заеме предходната си работа, той има право да прекрати съществуващото си трудово правоотношение на това основание.

10) постъпва на държавна служба. Това основание включва следните елементи:

А) Налице е длъжност, която съобразно действащата нормативна уредба се заема по трудов договор;
Б) нормативен акт трансформира длъжността и я определя за заемане от държавен служител;
В) писмено волеизявление от съответния служител, че желае да бъде назначен като държавен служител.

11) работодателят преустанови дейността си. В параграф 1, т.14 от Допълнителните разпоредби на КТ е дадена легалната дефиниция на това понятие: „“Преустановяване на дейността“ е фактическото преустановяване на производствената и/или стопанската дейност на предприятието за повече от 15 работни дни, без да е обявен престой или спиране на работа поради технологични причини или производствена необходимост“. Фактическият състав на този институт („преустановяване на дейността“) включва два елемента:

А) фактическо преустановяване на производствената и/или стопанската дейност на предприятието за повече от 15 дни. Много е важно да се отбележи, че това основание за едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие възниква едва на 16-я ден от преустановяването на производствената и/ или стопанската дейност;
Б) Работодателят не е обявил престой, спиране на работа поради технологични причини или производствена необходимост. В ал.2 на чл.327 от КТ е предвидено как се постъпва в случай че работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, защото работодателят, или лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление, уточнен в трудовия договор.

12) работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие. Трябва да се вземе под внимание обстоятелството, че съгласно българския закон работодателят не може да предостави неплатен отпуск на служителя без неговото съгласие.

Тази хипотеза представлява частен случай на предвиденото в чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ основание „неизпълнение на задължение на работодателя по нормативен акт“. Ако все пак работодателят издаде заповед, с която предостави на свой служител неплатен отпуск без негово съгласие, служителят има право да прекрати трудовия си договор без предизвестие на това основание.

13) е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За да възникне това основание, е достатъчно служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, не е необходимо това право да е било упражнено. Пенсиите за осигурителен стаж и възраст са уредени в глава шеста, раздел първи от Кодекса за социално осигуряване, чл.68-69в и Наредбата да пенсиите и осигурителния стаж. Най-масовата пенсия е тази по чл.68 от КСО. За да бъде придобито правото за тази пенсия, трябва да са налице две предпоставки –

А) наличие на изискуемата от закона възраст и
Б) наличие на изискуемия от закона стаж. Към 2023 г., за да се придобие права на пенсия за осигурителен стаж и възраст, трябва възраст 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете (чл. 15, ал.1, т.8 от НПОС).

 1. Правото да се прекрати трудовото правоотношение без предизвестие се упражнява с писмено волеизявление до работодателя. Формата е за действителност. Ако не са били налице предпоставките за прекратяване на трудовия договор без предизвестие, трудовото правоотношение си остава прекратено, но служителят дължи обезщетение в размера на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието, който не е бил спазен.

Настоящото изложение има чисто информативен характер и в никакъв случай няма характера на правен съвет или правно становище, въз основа на което да се предприемат процесуални действия. При възникнал казус може да се обърнете към адвокатско дружество „ Антоний Димитров“ за консултация.

Explore
Drag